Motor de búsqueda personalizada

Búsqueda personalizada

Resultados de Búsqueda personalizada

Para contactar conmigo:

Aquí puedes enviar tus aportaciones, noticias, ideas. Son bienvenidas. guisaet@gmail.com


miércoles, 4 de julio de 2007

Inteligència Emocional

Fa uns cuants anys que es va escomençar a parlar de "Inteligència Emocional". Es un concepte que va posar de moda un psicóleg del Estats Units, Daniel Goleman, a través del seu llibre "Inteligencia Emocional", i que ve a posar de manifest la importància que tenen les emocions en el desenvolupament de les activitats humanes.

En un principi, les investigacions es centraren en el camp laboral, com una manera de aumentar la motivació del empleats de les grans companyíes, i pronte es va veure que les emocions tenen un importancia vital en tots els camps de activitat de les persones, i tal volta dels animal i les plantes.

Dins del que es la Física Quántica, ja está veent-se que les emocions son una energía que es pot mesurar i que fins i tot es poden vore els seus efectes en la salut i en la obtenció d'objectius. Hui, está tan estés el concepte i tan acceptat, que es creen empreses anomenades de "Coaching", una mena de entrenador emocional que ajuden als directius de les empreses a coneixer-se a sí mateixos i als seus ajudants, per a prendre les decicións adecuades en el seu entorn, gestionant les emocións propies i alienes de forma adecuada.

Trobe que, a la vista de la proliferació de conflictes que estem apreciant en tots els ámbits de les activitats humanes, es important coneixer el tema i tractar de anar aplicant-lo en la mesura que calga.

He trobat una página en la xarxa, que té un petit test personal d'Inteligència Emocional. Com tots els tests, hi ha que ser honest amb ú mateix per a no enganyar-se a sí mateix. Pot servir com a base per a saber quíns detalls de la nostra personalitat podríem millorar.

També he trobat págines que parlen de forma extensa sobre el tema, si teniu més interés.
Fins la pròxima.

No hay comentarios: